REMONTTÖÖDE OSTUHANKE KUTSE

KULTUURIKESKUSE LINDAKIVI HUVIRINGIDE MAJA
REMONTTÖÖDE OSTUHANKE
KUTSE
1. Üldandmed
1.1 Hankija: Kultuurikeskus Lindakivi (reg 75016220), aadress: Koorti 22, Tallinn
1.2 Ostuhanke eest vastutav isik: peainsener Alfred Lõhmus, tel 5023470,
alfred@lindakivi.ee
1.3 Ostuhanke nimetus: Kultuurikeskuse Lindakivi huviringide maja (Kalevipoja 10,
Tallinn) B korpuse koridoride ja ruumide remonttööd.
1.4 Hankemenetluse tulemusena sõlmitakse ehitustööde töövõtuleping ühe edukaks
tunnistatud pakkujaga.
2. Ostuhanke ese ja hankelepingu tingimused
2.1 Ostuhanke esemeks on Kultuurikeskuse Lindakivi huviringide maja (Kalevipoja 10)
B korpuse ruumide sh koridoride ning C korpuse ühe kontoriruumi remonttööd
vastavalt tehnilisele kirjeldusele.
2.2 Pakkujal pole lubatud esitada tingimusliku pakkumist ega tingimusi, mis ei tulene
käesoleva ostuhanke alusdokumentidest.
2.3 Hankija sõlmib edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga ehituse
töövõtulepingu vastavalt Tallinna linna hankekorrale ning ehitustööde tellimuse
töövõtulepingu näidislepingule.
2.4 Pakkuja peab remonttööde teostamisel lähtuma ehituse töövõtulepingust,
ostuhanke alusdokumentidest, enda poolt esitatud pakkumusest ning kõigist
asjakohastest Eesti Vabariigi õigusaktidest ja regulatsioonidest.
2.5 Ehituse töövõtuleping kestab leping sõlmimisest kuni kõikide nõuetekohaste tööde
teostamiseni. Remonttööde teostamise orienteeruv periood on 15. juuli – 23. august
2019. a.
3. Ostuhankel osalemine ja pakkumise esitamine ning parima pakkumuse
väljaselgitamine
3.1 Ostuhankel võivad osaleda kõik ehitus- ja remonditeenuseid pakkuvad
ettevõtted.
3.2 Objektiga on võimalik tutvuda tööpäeviti kell 15:00-21:00, eelnevalt vajalik
kokku leppida hanke eest vastutava isikuga, kes avab vastavad ruumid ning vastab
jooksvalt küsimustele.

3.3Pakkumus esitatakse eesti keeles. Pakkumus saadetakse e-kirjana aadressile
alfred@lindakivi.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 1. juuli 2019 kell 12:00.
3.4Pakkuja esitab pakkumuse eurodes, näidates pakkumuse suuruse ilma ja koos

käibemaksuga.
3.5 Hankija selgitab parima pakkumise välja hiljemalt 2. juulil ning teavitab kõiki
pakkumuse sooritajaid ostuhanke tulemustest. Hankija hindab ostupakkumusi
pakkumuse kogumaksumuse alusel koos käibemaksuga. Pakkumused, mis ei vasta
nõuetele või ületavad Tallinna linnavolikogu määruse nr 16 „Tallinna linna 2019. aasta
lisaeelarve“ (vv 13.06.2019) Kultuurikeskus Lindakivi huviringide maja saalide ja
koridoride remonttööde piirsummat. Parimaks tunnistatakse pakkumus, mille
ostusumma käibemaksuga oli väikseim.
4. Ehitustööde tehniline kirjeldus
4.1 Remonttööd tuleb läbi viia Kultuurikeskuse Lindakivi huviringide majas (Kalevipoja
10, Tallinn). Maja on avatud kokkuleppel maja administraatoriga nii tööpäevadel kui
ka nädalavahetusel.
4.2 Kvaliteetselt tuleb teostada alljärgnevad remontööd:
4.2.1 B korpuse koridorid (plaanil ruumid nr 102 ja 118) – teostada seinte
kohtparandused, viimistlemine ja värvimine (seinte värvitoon täpsustada
peainseneriga tööde käigus); teostada ukselengide kohtparandused ning värvimine;
asendada vana ripplagi uuega samale kõrgusel ja asendil, ripplagi valge. Demonteerida
ja utiliseerida valgustid ning paigaldada uued LED valgustid vastavalt kehtivatele
valgustuse normidele. Valgustite asukohad samad nagu demonteeritud valgustitel.
Põrandakate remonttööde ajaks kinni katta.
4.2.2 B korpuse kaks trepikoda 2-le korrusele – teostada seinte ja lae kohtparandused,
viimistlemine ja värvimine, puhastada põrandaplaatide puhastus. Demonteerida ja
utiliseerida valgustid ning paigaldada uued LED valgustid vastavalt kehtivatele
valgustuse normidele. Valgustite asukohad samad nagu demonteeritud valgustitel.
4.2.3 Saal (ruum nr 52 koos riietusruumiga) – teostada seinte ja lae kohtparandused,
viimistlemine ja värvimine; vahetada saali sisenemise uks koos lengidega ja lävepakuga
ning lukustusega, uks utiliseerida, uksele paigaldada lukk , millel peavõti ja 2 lukuvõtit.
Põrand remonttööde ajaks kinni katta. Riietusruumist teisaldada või remonttööde
ajaks kinni katta mööbel.
4.2.4. Saal (ruum nr 56 koos riietusruumiga) – teostada seinte ja lae kohtparandused,
viimistlemine ja värvimine; vahetada saali sisenemise uks ja 103 (riietusruumi) viivad
uksed koos lengidega ja lävepakuga ning lukustusega, uksed utiliseerida, ustele
paigaldada lukud, millel peavõti ja 2 lukuvõtit. Põrandakate katta kinni remonttööde
ajaks. Riietusruumist teisaldada või remonttööde ajaks kinni katta mööbel.
4.2.5. Ladu (ruum nr 58) – teostada seinte, lae ja põranda kohtparandused,
viimistlemine ja värvimine. Vahetada ruumi sisenemise uks koos lengidega ja
lävepakuga ning lukustusega, uks utiliseerida, uksele paigaldada lukk, millel peavõti ja
2 lukuvõtit. Paigaldada LED-valgustid. Paigaldada uus valgustite lüliti ukse kõrvale.
4.2.6 Ruumidel nr 71, 82, 83 ja 85 vahetada ruumi sisenemise uks koos lukustusega,
teostada ukselengide kohtparandused ning värvimine, uksed utiliseerida, ustele
paigaldada lukk, millel peavõti ja 2 lukuvõtit.
4.2.7 B korpuse II korrusel ruum nr 65 – teostada seinte ja lae kohtparandused,
viimistlemine ja värvimine, paigaldada uued LED valgustid vastavalt kehtivatele
valgustuse normidele.
4.2.8 C korpuse I korrusel ruum nr 97 – teostada seinte, põranda ja lae kohtparandused,
viimistlemine ja värvimine, paigaldada uued LED valgustid vastavalt kehtivatele
valgustuse normidele.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin