Avalik konkurss – Kalevipoja 10

Kultuurikeskus Lindakivi kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise äriruumide üürile andmiseks

1. Linnaosa vanema 24.01.2023 korralduse nr T-24-1/23/6 alusel kuulutatakse välja avalik kirjalik enampakkumine Kultuurikeskuse Lindakivi Huviringide Maja, asukohaga Kalevipoja tn 10, A korpuse äriruumide nr 210-214 (joonisel, üldpind 130,8 m2)kasutusse andmiseks.

2. Äriruumid antakse kasutusse ja leping sõlmitakse Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003määruses nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“määratud ning järgmiste tingimustega:

2.1 alghind on 2 €/m2 kohta kuus;

2.2 kasutusotstarve on kultuuri- ja huvitegevus;

2.3 äriruumi üürileping sõlmitakse viieks aastaks;

2.4 äriruumide üürile andmise eritingimused on:

2.4.1 äriruumi saab kasutada Kultuurikeskuse Lindakivi Huviringide Maja lahtiolekuaegadel:hooajal E-P 10:00-22:00 ja hooajaväliselt vastavalt suvisele graafikule, mis esitataksepakkumise võitjale hiljemalt 1. juuniks;

2.4.2 äriruumide üür suureneb lepingu sõlmimisele järgnevast kalendriaastast alates iga aasta1. jaanuaril 2%;

2.4.3 üürileandja ei parenda üürile antavaid äriruume, ei hüvita üürniku poolt hoone ja sellesasuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingulõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

2.4.4 üürnikul on õigus teha ruumidele parendusi ja muudatusi üksnes üürileandja eelnevalkirjalikul nõusolekul;

2.4.5 äriruumi allkasutusse andmine ei ole lubatud;

2.4.6 üürile lisanduvad äriruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud),maksud ja koormised proportsionaalselt üürniku kasutatava äriruumi suurusega;

2.4.7 kui üürniku poolt pakutav äriruumide kasutusotstarve eeldab teatud eritingimusteolemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavatekasutuslubade vormistamise;

2.4.8 üürileandja ei hüvita äriruumides asuva üürniku vara kahjustamist või hävimistloodusjõudude, vee- või küttesüsteemi rikete või vandaalitsemiste ja varguste puhul.Äriruumides asuva vara kindlustab üürnik. Üürnik vastutab Eestis kehtivate tuleohutusnõuetetäitmise eest;

2.4.9 üürileandjal on õigus leping ennetähtaegselt lõpetada, kui üürileandja vajab ruume endaülesannete täitmiseks, teatades sellest ette kolm kuud;

2.4.10 üürileandjal on õigus nõuda üürnikult leppetrahvi äriruumi üürilepingu eritingimusteigakordse rikkumise korral.

3. Osavõtutasu ei rakendata.

4. Pakkumise tagatisraha suurus on võrdne ühe kuu pakutava üüri summaga. Tagatisrahatuleb tasuda enne pakkumuse esitamist Tallinna Linnakantselei finantsteenistusearvelduskontole nr IBAN: EE311010220061053015 viitenumber 5237050050050310.Selgituseks: „tagatisraha, isiku nimi ja Kalevipoja tn 10 äriruumide nr 210-214enampakkumine“. Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha võetakse üürilepingu sõlmimiselarvesse lepingu alusel tasumisele kuuluva summa osalise tasumisena. Teistele osalejateletagatisraha tagastatakse.

5. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:

5.1 füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja kontaktandmed;

5.2 füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed;

5.3 juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht ja kontaktandmed;

5.4 pakkuja tegevusala;

5.5 äriruumi kasutusotstarve ja nõusolek võtta linnavara kasutusse enampakkumiselkehtestatud tingimustel;

5.6 sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui need ei lange kokku, loetaksekehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

5.7 pakkumuse tegemise kuupäev;

5.8 pakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles,pakkumussumma eurodes;

5.9 dokument tagatisraha tasumise kohta;

5.10 panga rekvisiidid, kuhu tagastada tagatisraha, kui pakkumist ei võideta;

5.11 pakkumine peab olema allkirjastatud. Kui allkirjastajaks on esindaja, peavad pakkumuseleolema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendavdokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne).

6. Enampakkumise võidab pakkuja, kes on teinud kõige kõrgema pakkumise ning kellepakkumine vastab käesolevas korralduses esitatud nõuetele. Võrdsete pakkumiste korralkorraldatakse kümne tööpäeva jooksul enampakkumise lisavoor, mille alghinnaks on esialgselenampakkumisel tehtud kõrgeim pakkumine.

7. Pakkumised esitada hiljemalt 13. veebruaril 2023 kella 11.00-ks kinnises ümbrikusKultuurikeskuse Lindakivi administraatorile, aadressile Koorti tn 22, märksõnaga “Kalevipojatn 10 äriruumide nr 210-214 enampakkumine”. Ümbrikud avatakse 13. veebruaril 2023 kell11.20 Kultuurikeskus Lindakivi fuajees.

8. Äriruumidega saab tutvuda kohapeal tööpäeviti kella 12.00-17.00. Eelnevalt registreeruda jainformatsiooni saab Kultuurikeskuse Lindakivi direktori asetäitjalt, tel +372 501 6817.

9. Kui enampakkumise võitja ei ole üürilepingut sõlminud ühe kuu jooksul, arvates linnavarakasutusse andmise haldusakti jõustumisest, on haldusakti andjal õigus oma otsus kehtetukstunnistada. Sellisel juhul tagatisraha ei tagastata. Enampakkumisel osalemisega seotudkulutusi osalejatele ei hüvitata.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin