Avalik konkurss – Kalevipoja 10

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord” § 3 lg 1 p 3, § 4, § 5 lg 1 p 5 ja lg 2 p-de 1-8 ja 10-11, § 6 lg 2, § 7, § 8 lg 3, § 11 lg 2, §-de 12, 13 ja 16 ning §-de 23-25 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2010 määruse nr 28 Hoonete või nende osade pakkumise teel kasutusse andmise tasu miinimummäärad“ § 1 p-ga 11

kuulutab Kultuurikeskus Lindakivi välja kirjaliku enampakkumise  Kalevipoja tn 10 äriruumide kasutusse andmiseks järgmisetel tingimustel:

1. Kalevipoja tn 10, A korpuse äriruumid nr 210-214, üldpind 130,8 m2:

1.1 üüri alghind on 222,36 eurot (1,70 eurot/m²);

1.2 kasutusotstarve on kultuuri- ja huvitegevus;

1.3 äriruumi üürileping sõlmitakse viieks aastaks;

2.4 äriruumide üürile andmise eritingimused on:

2.4.1 äriruume saab kasutada Huviringide Maja lahtioleku aegadel: hooajal E-R 12:00-22:00, L-P 10:00-19:00 ja hooajaväliselt vastavalt suvisele graafikule, mis esitatakse pakkumise võitjale hiljemalt 1. juuniks;

2.4.2 äriruumide üür suureneb lepingu sõlmimisele järgnevast kalendriaastast alates iga aasta 1. jaanuaril 2%;

2.4.3 üürileandja ei parenda üürile antavaid äriruume, ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

2.4.4 üürnikul on õigus teha ruumidele parendusi ja muudatusi üksnes üürileandja eelneval kirjalikul nõusolekul;

2.4.5 äriruumi allkasutusse andmine ei ole lubatud;

2.4.6 üürile lisanduvad äriruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised proportsionaalselt üürniku kasutatava äriruumi suurusega;

2.4.7 kui üürniku poolt pakutav äriruumide kasutusotstarve eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate kasutuslubade vormistamise;

2.4.8 üürileandja ei hüvita äriruumides asuva üürniku vara kahjustamist või hävimist loodusjõudude, vee- või küttesüsteemi rikete või vandaalitsemiste ja varguste puhul. Äriruumides asuva vara kindlustab üürnik. Üürnik vastutab Eestis kehtivate tuleohutusnõuete täitmise eest;

2.4.9 üürileandjal on õigus leping ennetähtaegselt lõpetada, kui üürileandja vajab ruume enda ülesannete täitmiseks, teatades sellest ette kolm kuud;

2.4.10 üürileandjal on õigus nõuda üürnikult leppetrahvi äriruumi üürilepingu eritingimuste igakordse rikkumise korral.

3. Osavõtutasu ei rakendata.

4. Pakkumise tagatisraha suurus on võrdne ühe kuu pakutava üüri summaga. Tagatisraha tuleb tasuda enne pakkumuse esitamist Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arvelduskontole nr IBAN: EE311010220061053015 viitenumber 5237050050050310. Selgituseks: „tagatisraha, isiku nimi ja Kalevipoja tn 10 äriruumide nr 210-214 enampakkumine“. Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha võetakse üürilepingu sõlmimisel arvesse lepingu alusel tasumisele kuuluva summa osalise tasumisena. Teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse.

5. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:

5.1 füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja kontaktandmed;

5.2 füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed;

5.3 juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht ja kontaktandmed;

5.4 pakkuja tegevusala;

5.5 äriruumi kasutusotstarve ja nõusolek võtta linnavara kasutusse enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

5.6 sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

5.7 pakkumuse tegemise kuupäev;

5.8 pakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumussumma eurodes;

5.9 dokument tagatisraha tasumise kohta;

5.10 panga rekvisiidid, kuhu tagastada tagatisraha, kui pakkumist ei võideta;

5.11 pakkumine peab olema allkirjastatud. Kui allkirjastajaks on esindaja, peavad pakkumusele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne).

6. Enampakkumise võidab pakkuja, kes on teinud kõige kõrgema pakkumise ning kelle pakkumine vastab käesolevas korralduses esitatud nõuetele. Võrdsete pakkumiste korral korraldatakse kümne tööpäeva jooksul enampakkumise lisavoor, mille alghinnaks on esialgsel enampakkumisel tehtud kõrgeim pakkumine.

7. Pakkumused esitada hiljemalt 22. mail 2023 kella 13:00-ks Kultuurikeskuse Lindakivi Huviringide maja administraatorile, aadressil Kalevipoja 10, Tallinn, kinnises ümbrikus, millele on tehtud märge “Kalevipoja 10 nr 210-214 äriruumide üüripakkumine”. Ümbrikud avatakse 22. mail 2023 kell 13:10 Kultuurikeskuse Lindakivi Huviringide maja, Kalevipoja maja fuajees.

8. Äriruumidega saab tutvuda kohapeal tööpäeviti kella 12:00-17:00. Ruumidega tutvumiseks eelnevalt registreeruda ning informatsiooni saab Kultuurikeskuse Lindakivi direktori asetäitjalt, tel +372 5016817.

9. Kui enampakkumise võitja ei ole üürilepingut sõlminud ühe kuu jooksul, arvates linnavara kasutusse andmise haldusakti jõustumisest, on haldusakti andjal õigus oma otsus kehtetuks tunnistada. Sellisel juhul tagatisraha ei tagastata. Enampakkumisel osalemisega seotud kulutusi osalejatele ei hüvitata.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin