Avalik konkurss – Koorti 22

Kultuurikeskus Lindakivi kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise äriruumide üürile andmiseks

1. Linnaosa vanema 24.01.2023 korralduse nr T-24-1/23/5 alusel kuulutatakse välja avalik kirjalik enampakkumine Kultuurikeskuse Lindakivi, asukohaga Koorti tn 22,  fuajees asuva 4 m2 pinna kasutusse andmiseks.

2. Äriruumid antakse kasutusse ja leping sõlmitakse Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003määruses nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“määratud ning järgmiste tingimustega:

2.1 äriruumi alghind on 35 €/m2 kohta kuus;

2.2 kasutusotstarve on kohvi- ja snäkiautomaatide paigaldamine;

2.3 äriruumi üürileping sõlmitakse viieks aastaks;

2.4 äriruumi üürile andmise eritingimused on:

2.4.1 äriruumi saab kasutada Kultuurikeskus Lindakivi lahtiolekuaegadel: hooajal E-P 10:00-22:00 ja hooajaväliselt vastavalt suvisele graafikule, mis esitatakse pakkumise võitjale hiljemalt1. juuniks;

2.4.2 äriruumi üür suureneb lepingu sõlmimisele järgnevast kalendriaastast alates iga aasta1. jaanuaril 2%;

2.4.3 üürileandja ei parenda üürile antavat äriruumi, ei hüvita üürniku poolt hoone ja sellesasuva äriruumi parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemiselhüvitist parendustest tingitud äriruumi väärtuse suurenemise eest;

2.4.4 üürnikul on õigus teha äriruumile parendusi ja muudatusi üksnes üürileandja eelnevalkirjalikul nõusolekul;

2.4.5 äriruumi allkasutusse andmine ei ole lubatud;

2.4.6 üürile lisanduvad äriruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud),maksud ja koormised proportsionaalselt üürniku kasutatava äriruumi suurusega;

2.4.7 kui üürniku poolt pakutav äriruumide kasutusotstarve eeldab teatud eritingimusteolemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavatekasutuslubade vormistamise;

2.4.8 üürileandja ei hüvita äriruumis asuva üürniku vara kahjustamist või hävimistloodusjõudude, vee- või küttesüsteemi rikete või vandaalitsemiste ja varguste puhul. Äriruumisasuva vara kindlustab üürnik. Üürnik vastutab Eestis kehtivate tuleohutusnõuete täitmise eest;

2.4.9 üürileandjal on õigus leping ennetähtaegselt lõpetada, kui üürileandja vajab äriruumi endaülesannete täitmiseks, teatades sellest ette kolm kuud;

2.4.10 üürileandjal on õigus nõuda üürnikult leppetrahvi äriruumi üürilepingu eritingimusteigakordse rikkumise korral.

3. Osavõtutasu ei rakendata.

4. Pakkumise tagatisraha suurus on võrdne ühe kuu pakutava üüri summaga. Tagatisrahatuleb tasuda enne pakkumuse esitamist Tallinna Linnakantselei finantsteenistusearvelduskontole nr IBAN: EE311010220061053015 viitenumber 5237050050050310.Selgituseks: „tagatisraha, isiku nimi ja Koorti tn 22 enampakkumine“. Enampakkumise võitjatasutud tagatisraha võetakse üürilepingu sõlmimisel arvesse lepingu alusel tasumisele kuuluvasumma osalise tasumisena. Teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse.

5. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:

5.1 füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja kontaktandmed;

5.2 füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed;

5.3 juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht ja kontaktandmed;

5.4 pakkuja tegevusala;

5.5 äriruumi kasutusotstarve ja nõusolek võtta linnavara kasutusse enampakkumiselkehtestatud tingimustel;

5.6 sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui need ei lange kokku, loetaksekehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

5.7 pakkumuse tegemise kuupäev;

5.8 pakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles,pakkumussumma eurodes;

5.9 dokument tagatisraha tasumise kohta;

5.10 panga rekvisiidid, kuhu tagastada tagatisraha, kui pakkumist ei võideta;

5.11 pakkumine peab olema allkirjastatud. Kui allkirjastajaks on esindaja, peavad pakkumuseleolema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendavdokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne).

6. Enampakkumise võidab pakkuja, kes on teinud kõige kõrgema pakkumise ning kellepakkumine vastab käesolevas korralduses esitatud nõuetele. Võrdsete pakkumiste korralkorraldatakse kümne tööpäeva jooksul enampakkumise lisavoor, mille alghinnaks on esialgselenampakkumisel tehtud kõrgeim pakkumine.

7. Pakkumised esitada hiljemalt 13. veebruari 2023 kella 11.00-ks kinnises ümbrikusKultuurikeskus Lindakivi administraatorile, aadressile Koorti tn 22, märksõnaga “Koorti tn 22äriruumi enampakkumine”. Ümbrikud avatakse 13. veebruaril 2023 kell 11.10 KultuurikeskusLindakivi fuajees.

8. Äriruumiga saab tutvuda Koorti tn 22 tööpäeviti kella 10.00-17.00. Eelnevalt registreeruda jainformatsiooni saab Kultuurikeskus Lindakivi peainsenerilt, tel +372 502 3470.

9. Kui enampakkumise võitja ei ole üürilepingut sõlminud ühe kuu jooksul, arvates linnavarakasutusse andmise haldusakti jõustumisest, on haldusakti andjal õigus oma otsus kehtetukstunnistada. Sellisel juhul tagatisraha ei tagastata. Enampakkumisel osalemisega seotudkulutusi osalejatele ei hüvitata.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin