Avalik konkurss

Kultuurikeskus Lindakivi kuulutab välja kirjaliku enampakkumise äriruumide üürile andmiseks

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord” § 3 lg 1 p 3, § 4 lg 1, § 5 lg 1 p 5 ja lg 2 p 1-8 ja 10-11, § 6 lg 1, § 7, § 8 lg 3, § 11 lg 2, § 12-17, §-de 23-25, § 40 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2010 määrusega nr 28 „Hoonete või nende osade pakkumise teel kasutusse andmise tasu miinimummäärad“ § 1 p-dega 5 ja 11 kuulutab Kultuurikeskus Lindakivi välja kirjaliku enampakkumise  Kalevipoja tn 10 äriruumide kasutusse andmiseks järgmisetel tingimustel:

1. C korpuse I korrusel asuvad äriruumid nr 106-112, üldpind 70,3 m2:

1.1 üüri alghind on 270,65 eurot (3,85 eurot/m²);

1.2 kasutusotstarve on kultuuri-, haridus-, teadus-, tervishoiu-, spordi- ja sotsiaalhooldusalane ning heategevuslik mittetulundustegevus;

1.3 äriruumide kasutusse andmise aeg alates 1. juulist 2022 tähtajaga 5 aastat.

2. C korpuse I korrusel asuvad äriruumid nr 117 ja 120, üldpind 33,3 m2:

2.1 üüri alghind on alghind 63,27 eurot (1,90 eurot/m²);

2.2 kasutusotstarve on kultuuri-, haridus-, teadus-, tervishoiu-, spordi- ja sotsiaalhooldusalane ning heategevuslik mittetulundustegevus;

2.3 äriruumide kasutusse andmise aeg on alates 1. juulist 2022 tähtajaga 5 aastat.

3. Kui pakkumine esitatakse kultuuri-, haridus-, teadus-, tervishoiu-, spordi- või

sotsiaalhooldusalase või heategevusliku mittetulundustegevuse alal, siis peab pakkuja olema

äriregistrisse kantud mittetulundusühing.

4. Parimaks pakkumuseks tunnistab komisjon kõrgeima hinnaga pakkumuse.

5. Äriruumi üürileandmise eritingimused on:

5.1 üürnik tasub vastavalt üürileandja poolt esitatud arvetele iga kuu lisaks äriruumi üürile kõik

äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, kindlustus) ning

üüritavate äriruumide eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud

proportsionaalselt üürniku poolt hoones kasutatavate äriruumide suurusele;

5.2 äriruumi üür suureneb 2% iga aasta 1. jaanuaril üürilepingu sõlmimisele järgnevast

kalendriaastast alates;

5.3 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks

tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud

äriruumide väärtuse suurenemise eest;

5.4 üürnikul on õigus teha ruumidele parendusi ja muudatusi üksnes üürileandja eelneval

kirjalikul nõusolekul;

5.5 kui üürniku poolt pakutav äriruumide kasutamine eeldab teatud eritingimuste olemasolu,

tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate lubade

vormistamise;

5.6 üürnik kohustub eelnevalt kirjalikult kooskõlastama kõik tehtavad parendus- ja/või

muudatustööd üürileandjaga;

5.7 äriruumide allkasutusse andmine ei ole lubatud;

5.8 üürileandja ei hüvita ruumides asuva üürniku vara kahjustamist või hävimist loodusjõudude,

vee- või küttesüsteemi rikete või vandaalitsemiste ja varguste puhul. Ruumides asuva vara

kindlustab üürnik;

5.9 üürileandjal on õigus nõuda üürnikult leppetrahvi äriruumi üürilepingu tingimuste igakordse rikkumise korral vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“ lisa 2 punktile 17;

5.10 äriruumi üürilepingu muud tingimused on sätestatud Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti

2003 määruse nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“ lisas 2 „Äriruumi üürilepingu tingimused“;

6. Pakkumus peab sisaldama järgmisi dokumente:

6.1 juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed;

6.2 füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed;

6.3 pakkuja tegevusala;

6.4 äriruumi number või numbrid, millistele ruumidele pakkumine tehakse;

6.5 äriruumi kasutusotstarve ja pakkuja nõusolek võtta äriruumid kasutusse enampakkumisel

kehtestatud tingimustel;

6.6 sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui sõnade ja numbritega kirjutatud

pakkumussumma ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

6.7 äriruumi kasutusse võtmise aeg;

6.8 dokument tagatisraha tasumise kohta;

6.9 panga rekvisiidid, kuhu tagastada tagatisraha, kui pakkumist ei võidetud;

6.10 pakkumuse tegemise kuupäev, pakkumuse esitaja nimi ja allkiri, esindaja puhul

esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenevat esindusõigust tõendav dokument,

volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne).

7. Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles,

pakkumussumma eurodes.

8. Pakkumus peab olema allkirjastatud. Kui allkirjastajaks on esindaja, peavad pakkumusele

olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendav

dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne).

9. Pakkumuse tagatisraha suurus on pakutav 1 (ühe) kuu üüritasu. Tagatisraha tasuda Tallinna

Linnakantselei finantsteenistuse arvelduskontole nr IBAN: EE311010220061053015,

viitenumber 5237050050050310, AS SEB Pank, enne pakkumise esitamist. Selgituseks:

“tagatisraha”, isiku nimi ning äriruumi aadress ja number. Tagatisraha arvestatakse parima

pakkujaga üürilepingu sõlmimisel esimese kuu üüriks, teistele osalejatele tagatisraha

tagastatakse.

10. Äriruumidega saab tutvuda aadressil Kalevipoja tn 10 tööpäeviti kella 15:00-17:00.

Ruumidega tutvumiseks registreerige eelnevalt tel 5016817, samalt numbrilt saab ka

täiendavat informatsiooni.

11. Osavõtutasu ei rakendata.

12. Pakkumused esitada hiljemalt 07. juuniks 2022 kella 15.00-ks Kultuurikeskuse Lindakivi

Huviringide Maja administraatorile, Kalevipoja tn 10, 13625 Tallinn kinnises ümbrikus,

pakkumus tehakse p 1, 2 ja 3 nimetatud äriruumidele eraldi, märgusõnaga “Kalevipoja

tänav 10 äriruumide nr…üripakkumine”. Ümbrikud avatakse 07. juunil 2022 kell 15.10

Kultuurikeskuse Lindakivi Huviringide Maja fuajees.

13. Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste

kinnitamisest sõlminud linnavara kasutuslepingut, on enampakkumise korraldajal õigus

tühistada enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Enampakkumise

võitja tagatisena tasutud raha ei tagastata.

14. Enampakkumisel osalemisega seotud kulutusi osalejatele ei hüvitata.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin