Помещения

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (256 мест, 242,1м²)


ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЗАЛ 210 м², (60 стульев в цене аренды), можно установить до 100 стульев


КАФЕ (70 мест, 174 м²)

Инфо и бронирование: info@georggrupp.ee


УЧЕБНЫЙ КЛАСС (12 мест, 24 м²)


ЗАЛ СОВЕЩАНИЙ (12 мест, 31 м²)


КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ (70 мест, 97 м²)

 


Kultuurikeskus Lindakivi kuulutab välja kirjaliku enampakkumise äriruumide üürile andmiseks

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ alusel kuulutab Kultuurikeskus Lindakivi välja kirjaliku enampakkumise Kalevipoja 10 A korpuse I korrusel asuva äriruumi nr 109 ja osa äriruumist nr 101 (baar) üürile andmiseks üürile andmiseks järgmistel tingimustel:

1.1 äriruumide kasutusotstarve on kohvik-baar;

1.2 üüri alghind on 5,45 eurot/m2 kohta kuus;

1.3 parimaks pakkumuseks tunnistab komisjon kõrgeima hinnaga pakkumuse.

2. Äriruumide üürile andmise eritingimused on:

2.1 äriruumi üürilepingu tähtaeg on viis (5) aastat;

2.2 üürnik tasub vastavalt üürileandja poolt esitatud arvetele iga kuu lisaks äriruumi üürile kõik äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh kommunaal-, hooldus- ja halduskulud) ning üüritavate äriruumide eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud proportsionaalselt üürniku poolt hoones kasutatavate äriruumide suurusele;

2.3 üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi aastamuutusele. Üüri suurenemisest on üürileandja kohustatud üüri suurenemisele eelneval kuul üürnikule esitataval arvel teatama, näidates uue üüri suuruse. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;

2.4 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asivate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

2.5 üürnikul on õigus teha ruumidele parendusi ja muudatusi üksen üürileandja eelneval kirjalikul nõusolekul;

2.6 kui üürniku poolt pakutav äriruumide kasutamine eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik omal kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate lubade vormistamise;

2.7 üürnik kohustub eelnevalt kirjalikult kooskõlastama kõik tehtavad parendus ja/või muudatustööd üürileandjaga;

2.8 äriruumide allkasutusse andmine ei ole lubatud;

2.9 üürileandja ei hüvita ruumides asuva üürniku vara kahjustamist või hävimist loodusjõudude, vee- või küttesüsteemi rikete või vandaalitsemiste ja varguste puhul. Ruumides asuva vara kindlustab üürnik;

2.10 üürileandjal on õigus nõuda üürnikult leppetrahvi äriruumi üürilepingu eritingimuste igakordse rikkumise korral vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“ lisa 2 punktile 17;

2.11 äriruumi üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“.

3. Pakkumus peab sisaldama järgmisi dokumente:

3.1 juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed;

3.2 füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed;

3.3 pakkuja tegevusala;

3.4 äriruumi number või numbrid, millistele ruumidele pakkumine tehakse;

3.5 äriruumi kasutusotstarve ja pakkuja nõusolek võtta äriruumid kasutusse enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

3.6 sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui pakkumussumma sünade ja numbritega ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

3.7 äriruumide kasutusse võtmise aeg;

3.8 dokument tagatisraha tasumise kohta;

3.9 panga rekvisiidid, kuhu tagastada tagatisraha, kui pakkumist ei võidetud;

3.10 pakkumuse tegemise kuupäev, pakkumuse esitaja nimi ja allkiri, esindaja puhul esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenevalt esindusõigsust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigsust tõendavad dokumendid jne).

4. Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumussumma eurodes.

5. Pakkumus peab olema allkirjastatud. Kui allkirjastajaks on esindaja, peavad pakkumusele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne).

6. Pakkumuse tagatisraha suurus on võrdne ühe kuu üüri alghinnaga. Tagatisraha tasuda Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arvelduskontole nr IBAN: EE EE311010220061053015, viitenumber 5237050050050317 , AS SEB Pank, enne pakkumise esitamist. Selgituseks: „tagatisraha, isiku nimi ja äriruumi aadress. Tagatisraha arvestatakse parima pakkujaga üürilepingu sülmimisegl esimese kuu üüriks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse.

7. Äriruumidega saab tutvuda aadressil Kalevipoja tn 10 tööpäeviti kella 15:00-17:00. Ruumidega tutvumiseks registreerige eelnevalt tel 5016817, samalt numbrilt saab ka täiendavat informatsiooni.

8. Osavõtutasu ei rakendata.

9. Pakkumused esitada hiljemalt 17. novembriks 2020 kella 16:00-ks kultuurikeskuse Lindakivi Huviringide Maja administraatorile, Kalevipoja tn 10, 13625 Tallinn, kinnises ümbrikus märgusõnaga „Kalevipoja 10 üüripakkumine“. Ümbrikud avatakse 17. novembril 2020 kell 16.10 Kultuurikeskus Lindakivi Huviringide Maja fuajees.

10. Kui enampakkumise võitja ei ole üürilepingut sõlminud ühe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest sõlminud linnavara kasutuslepingut, on enampakkumise korraldajal õigus tühistada enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Enampakkumise võitja tagatisena tasutud raha ei tagastata.

11. Enampakkumisel osalemisega seotud kulutusi osalejatele ei hüvitata.