Ruumid

Kultuurikeskus Lindakivi annab üürile kohviku ruumid

Kultuurikeskus Lindakivi kuulutab välja kirjaliku enampakkumise äriruumide (kohvik) üürile andmiseks

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ alusel kuulutab Kultuurikeskus Lindakivi välja kirjaliku enampakkumise J. Koorti tn 22 I korrusel asuva kohviku äriruumide nr 7-19 (inv pl, köök, tualettruumid ja abiruumid) üldpinnaga 82,2 m2 ning osa äriruumist nr 20 (inv pl, 81,0 m2 kohviku saalist), pind kokku 163,2 m2 üürile andmiseks järgmistel tingimustel:

1.1 äriruumide kasutusotstarve on toitlustus. Kohvik ja köök on sisustatud;

1.2 äriruumid antakse kasutusse viieks aastaks;

1.3 üüri alghind on 3,90 eurot/m2 kohta kuus;

1.4 üürile lisanduvad äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh kommunaal-, hooldus- ja halduskulud) ning üüritavate äriruumide eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud proportsionaalselt äriruumide suurusega;

1.5 üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;

1.6 äriruumide üürile andmise eritingimused on:

1.6.1 kohvik võib olla avatud igapäevaselt Kultuurikeskuse Lindakivi lahtioleku ajal, muul ajal kooskõlastatult Kultuurikeskusega Lindakivi;

1.6.2 üürnik võimaldab üürileandjal tasuta kasutada kohviku saali ja tualettruume kuni kolmekümne kuuel korral aastas ja kuni neli tundi korraga Lasnamäe Linnaosa Valitsuse või Kultuurikeskuse Lindakivi poolt korraldatavatel üritustel, esitamata selle aja eest üüri alandamise nõuet või üüriarvet. Üürileandja poolt saali kasutamise aeg lepitakse eelnevalt kokku vähemalt 30 päeva enne ürituse toimumist;

1.6.3 kui üürniku poolt pakutav äriruumide kasutusotstarve eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate lubade vormistamise;

1.6.4 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

1.6.5 üürnikul on õigus teha äriruumidele parendusi ja remonttöid üksnes üürileandja eelneval kirjalikul nõusolekul;

1.6.6 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud;

1.7 üürileandjal on õigus nõuda üürnikult leppetrahvi äriruumi üürilepingu eritingimuste igakordse rikkumise korral vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“ lisa 2 punktile 17;

1.8 äriruumi üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“.

2. Osavõtutasu ei rakendata;

2.1 Pakkumuse tagatisraha suurus on võrdne ühe kuu üüri alghinnaga. Pakkumusele lisatakse maksekorraldus tagatisraha tasumise kohta. Tagatisraha tasuda enne pakkumuse esitamist Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arvelduskontole nr IBAN: EE EE311010220061053015, viitenumber 5237050050050310, AS SEB Pank. Selgituseks: „Tagatisraha, isiku nimi, Koorti 22 kohviku enampakkumine“. Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha võetakse kasutuslepingu sõlmimisel arvesse üürilepingu alusel tasumisele kuuluva summa osalise tasumisena. Teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse.

3. Enampakkumisel ei või isiklikult ega esindaja kaudu osaleda:

3.1 enampakkumise korraldamise otsustamise ja enampakkumise korraldamisega seotud isikud;

3.2 punktis 3.1 nimetatud isikutega seotud isikud korruptsioonivastase seaduse mõttes.

4. Pakkumusele esitatavad nõuded:

4.1 Kirjalik pakkumus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

4.1.1 juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed;

4.1.2 füüsilise isiku puhul ees  ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, elukoha aadress ja kontaktandmed;

4.1.3 eelnev tegevuse (toitlustus valdkonnas) kirjeldus. Nõutav on pakkuja eelnev vähemalt kolme aastane töökogemus toitlustamise valdkonnas;

4.1.4 kohviku äriplaan, kus näidatakse planeeritavad kohviku lahtiolekuajad;

4.1.5 äriruumide kasutusotstarve ja pakkuja nõusolek võtta äriruumid kasutusse enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

4.1.6 sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

4.1.7 äriruumide kasutusse võtmise aeg;

4.1.8 panga rekvisiidid, kuhu tagastada tagatisraha, kui pakkumist ei võidetud;

4.1.9 pakkuja kinnitus võlgnevuste puudumise kohta kohalikule omavalitsusele ja Maksu- ja Tolliametile;

4.1.10 pakkumuse tegemise kuupäev.

4.2 Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumussumma eurodes.

4.3 Pakkumusele tuleb lisada maksekorraldus tagatisraha tasumise kohta.

4.4 Pakkumus peab olema allkirjastatud. Kui allkirjastajaks on esindaja, peavad pakkumusele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne).

5. Enampakkumise võidab pakkuja, kes on teinud kõige kõrgema pakkumuse.

6. Pakkumused esitada hiljemalt 28. septembril 2018 kella 12:00-ks kultuurikeskuse Lindakivi administraatorile, Koorti 22, 11413 Tallinn, kinnises ümbrikus märgusõnaga „Koorti kohviku enampakkumine“. Ümbrikud avatakse 28. septembril 2018 kell 12.10.

7. Äriruumidega saab tutvuda kohapeal tööpäeviti kella 11:00-18:00. Informatsiooni saab kultuurikeskus Lindakivi peainsenerilt tel +372 5023470.

8. Üürileping sõlmitakse vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“ kinnitatud üürilepingu vormile.

9. Kui enampakkumise võitja ei ole üürilepingut sõlminud ühe kuu jooksul arvates linnavara kasutusse andmise haldusakti jõustumisest, on haldusakti andjal õigus oma otsus kehtetuks tunnistada. Sel juhul tagatisraha ei tagastata.

 

KONTSERTSAAL (256 kohta, 242,1 m²)


TANTSUSAAL (paigaldatavad toolid, 100 kohta 210 m²)


KOHVIK (70 kohta, 174 m²)

Kultuurikeskus Lindakivi annab üürile kohviku ruumid!


NÄITUSESAAL (187,3 m²)  Galerii on avatud E-P 12 – 19


ÕPPEKLASS (12 kohta, 24 m²)


NÕUPIDAMISTE RUUM (12 kohta, 31 m²)


KONVERENTSISAAL (70 kohta, 97 m²)

 


Page optimized by WP Minify WordPress Plugin