Avalik teave

Kultuurikeskus Lindakivi juhindub isikuandmete töötlemisel Tallinna linna andmekaitsetingimustest.

Kultuurikeskuse andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.

Kultuurikeskuse andmekaitse kontaktisik on spetsialist, kellega saab ühendust võtta e-posti aadressil info@lindakivi.ee.

Kultuurikeskuse Lindakivi Koorti 22 maja ümbruses ning majas on videovalve. Valve eesmärk on linna, kultuurikeskuse üürnike ja klientide vara kaitse ning õigusrikkumiste tuvastamine.

Videovalve läbiviimise õiguslik alus on õigustatud huvi. Isikuandmete töötlemise eest videosalvestistel vastutab Kultuurikeskus Lindakivi.

Kultuurikeskuse Lindakivi dokumendid registreeritakse Tallinna asutuste dokumendiregistris Postipoiss ning on leitavad https://dhs.tallinn.ee/atp/

 

KULTUURIKESKUS  “LINDAKIVI” PÕHIMÄÄRUS

Tallinna Linnavalitsuse 06.11.2013 määrus nr 175
jõustumine 15.11.2013

Tallinn                                                                                                                    6. november 2013 nr 175

Kultuurikeskus Lindakivi põhimäärus

Määrus kehtestakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 325 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Kultuurikeskus Lindakivi (edaspidi kultuurikeskus) on Lasnamäe Linnaosa Valitsuse (edaspidi linnaosa valitsus) hallatav asutus.

(2) Kultuurikeskuse ametlik nimetus on:

1) eesti keeles Kultuurikeskus Lindakivi;

2) inglise keeles Cultural Center Lindakivi;

3) vene keeles Культурный центр Линдакиви.

(3) Kultuurikeskus asub Tallinnas. Kultuurikeskuse aadress on J. Koorti tn 22, 13623 Tallinn.

(4) Kultuurikeskusel on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid. Kultuurikeskusel on oma sümbol.

(5) Kultuurikeskus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

(6) Kultuurikeskuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) linnaosa valitsuse ettepanekul.

(7) Kultuurikeskus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnaosa vanema haldusaktidest ning käesolevast põhimäärusest

§ 2.  Struktuur

Oma ülesannete täitmiseks on kultuurikeskusel linnaosa valitsusega kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.

§ 3.  Tegevusvaldkond ja ülesanded

(1) Kultuurikeskuse tegevusvaldkond on eesti rahvuskultuuri traditsioonide säilitamine ja edasi arendamine ning võimaluste loomine inimeste vabaks eneseväljenduseks ja loominguliseks tegevuseks.

(2) Tegevusvaldkonnast tulenevalt täidab kultuurikeskus järgmisi põhiülesandeid:

1) korraldab kontserte, meelelahutusüritusi, festivale, konkursse, konverentse ja näitusi;

2) arendab ja korraldab elanike huvi-, klubi- ja seltsitegevust;

3) teeb koostööd seltside, ühenduste ja organisatsioonidega nii kodu- kui ka välismaal;

4) korraldab ja arendab taidlust ning huviringiteenuseid.

(3) Kultuurikeskus täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

(4) Kultuurikeskusel on õigus oma ülesannete täitmiseks osutada nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse õigusaktidega kindlaks määratud korras.

§ 4.  Vara, vahendid ja eelarve

(1) Kultuurikeskus on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on linnaosa valitsus andnud oma valitsemisel oleva vara.

(2) Kultuurikeskus kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Kultuurikeskus võib enda valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.Kultuurikeskuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

(3) Kultuurikeskus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab kultuurikeskus teavitama linnaosa valitsust ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

(4) Linnaosa vanem kinnitab kultuurikeskuse eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja kultuurikeskuse ettepanekust. Kultuurikeskuse kulud kaetakse eelarve alusel

§ 5.  Juhtimine

(1) Kultuurikeskust juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

(2) Kultuurikeskuse direktoriga sõlmib töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa vanem.

(3) Kultuurikeskuse direktor:

1) juhib kultuurikeskust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;

2) korraldab kultuurikeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib kultuurikeskuse majandustegevust, tagab kultuurikeskuse tulemusliku töö, vastutab kultuurikeskuse üldise olukorra ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest kultuurikeskusele kinnitatud eelarve piires;

3) teeb linna nimel tehinguid põhimääruses kindlaks määratud ülesannete täitmiseks kultuurikeskusele linna eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud korras, tagades eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;

4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust kultuurikeskuse finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;

5) tagab kultuurikeskuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise linnaosa valitsusele Tallinna õigusaktides kehtestatud korra järgi; jälgib eelarve täitmist pidevalt ja esitab vajaduse korral linnaosa valitsusele eelarve muutmise ettepanekuid;

6) vastutab kultuurikeskust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;

7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;

8) tegutseb kultuurikeskuse nimel ja esindab seda lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid näevad teisiti ette;

9) kinnitab kooskõlastatult linnaosa valitsusega kultuurikeskuse struktuuri ja

töötajate koosseisu ning töötajate töö tasustamise korra;

10) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;

11) kehtestab kultuurikeskuse sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ning muud töökorralduse reeglid;

12) annab oma pädevuse piires kultuurikeskuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

13) korraldab kultuurikeskusele saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete lahendamist;

14) täidab muid ülesandeid.

(4) Kultuurikeskuse direktorit asendab linnaosa vanema käskkirjaga määratud isik.

§ 6.  Aruandlus ja kontroll

(1) Kultuurikeskuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Kultuurikeskus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtpäevaks.

(2) Kultuurikeskuse juhtimist ja tegevust kontrollib linnaosa valitsus.

(3) Teenistuslikku järelevalvet kultuurikeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 7.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Kultuurikeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

(2) Kui kultuurikeskuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad kultuurikeskuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle õigusjärglasele, selle puudumisel linnaosa valitsusele.

(3) Kultuurikeskuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2000 määrus nr 62 “Kultuurikeskuse „Lindakivi“ põhimääruse kinnitamine“
tunnistatakse kehtetuks.

 

Edgar Savisaar                                                   Toomas Sepp

Linnapea                                                             Linnasekretär